Bestuur/Commissies

Bestuur

Het bestuur van de NVGA vertegenwoordigt de vereniging naar haar leden en andere stakeholders, zoals verzekeraars, toezichthouder en businesspartners.

 

De bestuursleden hebben een eigen functie en takenpakket. Daarnaast worden de commissies geleid door een bestuurslid.

 

Alle onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn worden besproken binnen het bestuur.

Het bestuur vergadert in 2017 op de volgende data:

18 januari, 22 februari,  23 maart, 24 mei, 28 juni, 23 augustus, 20 september, 11 oktober, 15 november en     14 december.

Het bestuur van de NVGA bestaat uit (van links naar rechts):

De heer J.A.J. Roodbeen
De heer mr. P.L.M.J. Heuts, vice-voorzitter
De heer drs. M.J. de Nijs
De heer mr. M.C. van Loon, secretaris/penningmeester
De heer C. Gardenier, voorzitter
De heer S.J.M. Bell
De heer A. van den Berg

De heer drs. M. van Romondt

 

Mw. mr. J.A.M. Jonker, ambtelijk secretaris NVGA

Commissies

De NVGA kent een commissiestructuur. De Commissies Juridische Zaken, Economische Zaken en Ledenzaken adviseren het bestuur over uiteenlopende onderwerpen.

Geschillen tussen leden/aspirant-leden en het bestuur alsmede geschillen over de uitleg en uitvoering van besluiten van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden voorgelegd aan een Commissie van Beroep, bestaande uit externen. De Commissie van Beroep neemt bindende besluiten.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.