NVGA : midden in de verzekeringswereld
alv-marktdag

Verbond en NVGA presenteren VSV 2021 en VPV 2021

 

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt. Met de nieuwste VSV 2021 en VPV 2021 kunnen verzekeraars en gevolmachtigden voldoen aan de allerlaatste wet- en regelgeving, waaronder de POG-vereisten (voorheen PARP genoemd) en de bekende Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.

De NVGA en het Verbond hebben de vorig jaar gemoderniseerde en beter leesbare VSV en VPV op sommige punten verduidelijkt én hebben onder meer de POG-vereisten uit Hoofdstuk II en III van Verordening (EU) 2017/2358 uitgebreider beschreven.

De documenten zijn voor NVGA-leden te downloaden op het extranet.

 

De Gevolmachtigde en de volmachtverzekeraar handelen bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst volgens de zelfregulering en overige regels (en leidraden), zoals gepubliceerd op www.verzekeraars.nl, www.nvga.org en www.volmachtbeheer.nl.

Alle zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars die voor verzekeraar en gevolmachtigde geldt, is te vinden via de Digiwijzer Zelfregulering.

Leidraad

Verbond en NVGA introduceren Leidraden over POG en IT-risico’s

 

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA introduceren vandaag twee nieuwe leidraden: de POG Volmacht en IT-risico’s Volmacht.

 

Leidraad POG Volmacht met toolkit.

De AFM heeft vorig jaar geconstateerd dat de markt nog niet helemaal  compliant is met de Product Oversight and Governance (voorheen PARP genoemd), die is geregeld in een Europese verordening. Ook is er soms onduidelijkheid  welke verantwoordelijkheden de verzekeraar en/of de gevolmachtigde hebben. Om de volmachtmarkt meer handvatten te bieden, hebben de NVGA en het Verbond de Leidraad POG Volmacht ontwikkeld met een praktische uitleg van de wettelijke grondslag voor productontwikkeling en meer duidelijkheid over ieders rol. Ook worden er handvatten geboden voor een praktische invulling. Tevens is een toolkit samengesteld. De documenten zijn te vinden op het extranet van de NVGA.

Daarnaast organiseren Het Verbond en de NVGSA een workshop voor volmachtgevende verzekeraars en gevolmachtigden over het onderwerp. Uiteraard wordt de Leidraad POG Volmacht uitgelegd, kunnen er vragen worden gesteld en is er tijd voor discussie. Lees meer over de workshop en meld je meteen aan!

 

Leidraad IT-risico’s 

De tweede nieuwe leidraad die het Verbond van Verzekeraars en de NVGA vandaag introduceren, betreft de Leidraad IT-risico’s Volmacht (te vinden op het extranet). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de afgelopen jaren in de financiële sector en daarbuiten een toename gezien van potentiële schadelijke cyberdreigingen. Regelgeving hieromtrent kent open normen, waardoor iedere verzekeraar een eigen beleid heeft voor de beheersing van IT-risico’s.  De nieuwe Leidraad IT-risico’s Volmacht biedt daarom vooral handvatten voor een praktische invulling. Zo valt te lezen welke beheersmaatregelen kunnen worden genomen. Verder wordt omschreven wat er wordt verwacht van de inrichting van de organisatie om de beheersing van de risico’s aan te sturen en voortdurend de effectiviteit van de maatregelen te toetsen, zodat men waar nodig kan verbeteren. De Leidraad biedt voldoende houvast om de IT-beveiliging van de gevolmachtigde ‘Good practice proof’ te maken.

pexels-pixabay-163016

Informatie Directe Schadeafhandeling

Startdatum Directe Schadeafhandeling

Vanaf 1 juli start de verzekeringsbranche met de Directe Schadeafhandeling, een nieuw dienstverleningsconcept, waarbij de verzekeraar of gevolmachtigde de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten kan afhandelen. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvoor die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld, om daarmee de klanttevredenheid te vergroten.

Gefaseerde implementatie bij gevolmachtigden

De afgelopen periode hebben alle betrokkenen hard gewerkt om de datum van 1 juli 2021 te halen. Voor verzekeraars en een deel van de gevolmachtigden is dat ook gelukt, zij bijten op 1 juli de spits af. Goed nieuws dus en een hele prestatie! Een aantal volmachtkantoren gaat deze datum van 1 juli door systeemtechnische uitdagingen helaas niet redden. Zij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31-12-2021, implementeren. Wel handelen zij vanaf 1 juli de ‘binnenkomende’ DSA-claims van anderen af.

Verzekeraars die niet op 1 juli gereed zijn moeten voor 1 juli dispensatie aanvragen bij het Verbond van Verzekeraars. Gevolmachtigden die op 1 juli nog niet gereed zijn communiceren hierover met hun volmachtverzekeraars.

marktrapport

Volmachtmarkt groeit in 2020 naar 4 mrd euro

 

Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen in volmacht stijgt in 2020 met ruim 3% en komt uit op ruim vier miljard euro. In 2020 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar 2020 in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 89 procent. De positieve trend in de COR (schade) is daarmee ook in 2020 voortgezet. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2020 Volmachten van de Nederlandse Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars.

Gevolmachtigden aan zet in implementatietraject Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

 

De stichting, bijna een jaar geleden opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA heeft twee belangrijke doelen:

  • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
  • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

Vanuit de stichting wordt programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. Opdracht is om binnen twee jaar de doelstellingen van uniformering van de processen en het verbeteren van de datakwaliteit te realiseren.

Inmiddels zijn nagenoeg alle gevolmachtigde assurantiebedrijven en verzekeraars aangemeld als deelnemer bij de stichting, hebben systeemhuizen  forse inspanningen geleverd om de uniforme inrichting en het omzetten van portefeuilles mogelijk te maken en zijn door verzekeraars al veel AFD-definities opgesteld en gedistribueerd.

Het is nu aan alle gevolmachtigden om de portefeuilles om te zetten en dat vóór eind 2021 te hebben afgerond! Zie bijgaande oproep van NVGA-voorzitter Ron Gardenier en projectleider SUIV Alex de Ruiter. 

 

Nadere informatie over SUIV kunt u hier vinden.

Overzicht NVGA-leden

De NVGA heeft vele leden verspreid over heel Nederland. Hier treft u een overzicht van alle NVGA-leden aan.

nvga-leden

Consumenten

Een gevolmachtigd agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij zijn volmacht(en) kan hij de de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn.

Hoe behartigt de NVGA de belangen van haar leden?

Support NVGA-leden

Ondersteuning van de leden staat in het teken van de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

ga-magazine
ga-magazine

GA Magazine

GA-magazine is het verenigingsblad van de NVGA en verschijnt driemaal per jaar. Leden en alle relevante volmachtpartijen zijn lezer van het magazine. Via interviews en informatieve artikelen wordt de lezer op de hoogte gehouden van de volmachtactualiteit, van opinies en worden thema’s uitgediept.

Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.

Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.

De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.

Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.

 

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert