NVGA : midden in de verzekeringswereld

Statement NVGA en Verbond over volmachtbeloning

 

In augustus zijn er in de volmachtmarkt vragen gerezen over een tekstgedeelte in de reactie d.d. 13 augustus op de consultatie van het Wijzigingsbesluit FM 2021 van het Verbond van Verzekeraars. In de brief aan het Ministerie van Financiën schreef het Verbond namelijk onder meer “Bij het volmachtkanaal valt onder de reikwijdte ook het bemiddelingsdeel van de provisie, maar er is discussie in de markt over de vraag of niet ook de volmachtbeloning bij het volmachtkanaal actief transparant zou moeten worden gemaakt.” Het Verbond schreef dat zij graag hierover open in overleg wilde gaan met alle betrokken partijen.

 

Na die tijd heeft overleg plaatsgevonden tussen het Verbond en de NVGA. Verbond en NVGA hebben vastgesteld dat de volmachtbeloning bedoeld is als vergoeding voor uitbesteding. Er zijn in de sector op dit moment voldoende bestaande veiligheidsmechanismen ingebouwd, zoals regels over passende volmachtbeloning en de strategische rationale voor uitbesteding door verzekeraars. Deze laatste is verwoord in de ‘Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars’ van De Nederlandsche Bank (DNB). De Autoriteit Financiële Markt (AFM) en DNB zien hier ook op toe.

 

Het Verbond en de NVGA zijn het met elkaar eens dat de gedachte om volmachtbeloning actief transparant te maken daarom niet opportuun is en zullen de ontwikkelingen in de toekomst samen blijven monitoren. De focus van het Verbond van Verzekeraars en NVGA is daarmee volledig gericht op de verdere professionalisering van de volmachtmarkt.

De Week van AM: Het digitale event voor verzekeraars en financiële dienstverleners

Van 23 t/m 27 november vindt de allereerste editie van ‘De Week van AM’ plaats. Een online evenement met verschillende keynotes, programma’s en virtuele ontmoetingen. U kunt zelf uw programma samenstellen en de onderdelen selecteren die voor u interessant zijn. Meerdere leden-serviceproviders zijn – evenals de NVGA – partner. Sommigen leveren een inhoudelijke bijdrage en bestuurslid Arie van den Berg zal te zien zijn in het livedebat rondom de bekendmaking van de top 100 intermediairs. Dit debat vindt plaats op dinsdag 24 november.

Met de VIP-code NVG-WVAM2020 kunt u zich (gratis) aanmelden via: https://deweekvan.amweb.nl/aanmelden

Volmachtmarkt groeit in 2019 naar 3,9 mrd euro en COR (schade) verbetert naar 93,7 procent.

In 2019 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 93,7 procent. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Voor het eerst sinds 2015 is de COR onder de 100 procent uitgekomen. Een daling met 15% in 4 jaar tijd (2015: 108,7 procent) die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt.

NVGA en Verbond bereiken gezamenlijke VSV voor volmachtkanaal

 

De NVGA en Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. Met de nieuwe gezamenlijke VSV zetten verzekeraars en gevolmachtigden een volgende stap in de verdere modernisering van het volmachtkanaal. Verzekeraars (en gevolmachtigden) moeten volgens de Groundrules Volmachten hun individuele overeenkomsten binnen drie maanden toetsen aan deze VSV. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022.

Gevolmachtigden aan zet in implementatietraject Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

 

De stichting, bijna een jaar geleden opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA heeft twee belangrijke doelen:

  • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
  • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

Vanuit de stichting wordt programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. Opdracht is om binnen twee jaar de doelstellingen van uniformering van de processen en het verbeteren van de datakwaliteit te realiseren.

Inmiddels zijn nagenoeg alle gevolmachtigde assurantiebedrijven en verzekeraars aangemeld als deelnemer bij de stichting, hebben systeemhuizen  forse inspanningen geleverd om de uniforme inrichting en het omzetten van portefeuilles mogelijk te maken en zijn door verzekeraars al veel AFD-definities opgesteld en gedistribueerd.

Het is nu aan alle gevolmachtigden om de portefeuilles om te zetten en dat vóór eind 2021 te hebben afgerond! Zie bijgaande oproep van NVGA-voorzitter Ron Gardenier en projectleider SUIV Alex de Ruiter. 

 

Nadere informatie over SUIV kunt u hier vinden.

Overzicht NVGA-leden

De NVGA heeft vele leden verspreid over heel Nederland. Hier treft u een overzicht van alle NVGA-leden aan.

nvga-leden

Consumenten

Een gevolmachtigd agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij zijn volmacht(en) kan hij de de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn.

Hoe behartigt de NVGA de belangen van haar leden?

Support NVGA-leden

Ondersteuning van de leden staat in het teken van de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

ga-magazine
ga-magazine

GA Magazine

GA-magazine is het verenigingsblad van de NVGA en verschijnt driemaal per jaar. Leden en alle relevante volmachtpartijen zijn lezer van het magazine. Via interviews en informatieve artikelen wordt de lezer op de hoogte gehouden van de volmachtactualiteit, van opinies en worden thema’s uitgediept.

Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.

Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.

De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.

Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.

Door de coronamaatregelen gaan een aantal netwerkevents niet door. Zo wordt het NVGA-lustrumfeest uitgesteld en vinden ledenbijeenkomsten digitaal plaats. Wel zal er – in lijn met de RIVM-maatregelen – op woensdag 23 september een NVGA-golfevent plaatsvinden. Inschrijving is al mogelijk.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert