Kwaliteitsnormering

Kwaliteitsnormering

De NVGA geeft hoge prioriteit aan de kwaliteitsverbetering van de gevolmachtigde assurantiebedrijven.

 

De kwaliteitsnormering is van toepassing op de volgende onderdelen:

 • Organisatorische en juridische aspecten
 • Acceptatie
 • Schadebehandeling
 • Schadelastbeheersing
 • Toetsing
 • Klachtenprocedure

Organisatorische en juridische aspecten

 • Indien de financiële dienstverlener zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigde agent uitoefent zijn adequate maatregelen genomen om, in het geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde agent te bewerkstelligen.
 • De financiële dienstverlener heeft vakbekwaamheidseisen vastgesteld voor alle medewerkers met taken betreffende de beoordeling van verzekeringsaanvragen (acceptanten) en/of taken op het gebied van schadebehandeling (schaderegelaars). De medewerkers waarvoor deze vakbekwaamheidseisen gelden, voldoen aan de gestelde eisen.
 • De dagelijks leidinggevende met betrekking tot het onderdeel ‘gevolmachtigde agent’ van de door de AFM verleende vergunning dient te beschikken over een diploma gevolmachtigde agent.
 • De dagelijks leidinggevende is als zodanig vermeld in de inschrijving van de financiële dienstverlener in het handelsregister van de Kamer van koophandel.
 • De financiële dienstverlener is ingeschreven in het door de AFM gehouden register van financiële dienstverleners als zijnde houder van een vergunning voor het onderdeel ‘gevolmachtigde agent’.
 • De financiële dienstverlener voldoet aan haar wettelijke verplichtingen inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De financiële dienstverlener beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van tenminste € 2.500.000,- per aanspraak.
 • De financiële dienstverlener houdt zich aan de kernwaarden zoals zijn vastgelegd in de Gedragscode NVGA.
 • De financiële dienstverlener voldoet aan de bepalingen van het Protocol Volmacht.
 • De financiële dienstverlener handelt conform de NVGA-circulaire (tussentijds) overvoeren en oversluiten van posten.

Acceptatie

 • De financiële dienstverlener oefent het bedrijf van gevolmachtigde agent uit namens tenminste twee verschillende volmachtgevers.
 • De financiële dienstverlener beschikt over een procedure voor de acceptatie van verzekeringen met duidelijke processtappen en controlemomenten.
 • De financiële dienstverlener beschikt over een procedure voor het beheer van gegevens van de verzekeringsadministratie.

Schadebehandeling

 • De financiële dienstverlener beschikt over een procedure voor het behandelen van schaden.

Schadebeheersing

 • De financiële dienstverlener beschikt over een procedure voor het analyseren en rapporteren van volmachtresultaten, waaronder de schadelast.

Toetsing

 • De financiële dienstverlener laat jaarlijks door een accountant met certificerende bevoegdheid controle uitoefenen omtrent de financiële stromen in het bedrijf van gevolmachtigde agent.
 • De financiële dienstverlener toetst zelf tenminste éénmaal per twee jaar of zij aan de NVGA-kwaliteitsnormering voldoet.
 • Het management van de financiële dienstverlener beoordeelt tenminste eenmaal per twee jaar de resultaten van de toetsingen in relatie tot de NVGA-kwaliteitsnormering en verstrekt de NVGA desgevraagd een eigen verklaring inzake de uitkomst.

Klachtenprocedure

 • De financiële dienstverlener is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.