Kwaliteitsnormering

Kwaliteitsnormering

De NVGA geeft hoge prioriteit aan de kwaliteitsverbetering van de gevolmachtigde assurantiebedrijven. De NVGA-kwaliteitsnormering (versie jan. 2020) bestaat uit 13 eisen:

 1. De financiële dienstverlener oefent het bedrijf van gevolmachtigd agent uit namens tenminste twee verschillende volmachtgevers.
 2. De dagelijks leidinggevende met betrekking tot het onderdeel “gevolmachtigd agent” van de door de AFM verleende vergunning dient te beschikken over een diploma gevolmachtigd agent.
 3. De dagelijks leidinggevende dient te zijn ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent.
 4. De dagelijks leidinggevende is als zodanig vermeld in de inschrijving van de financiële dienstverlener in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 5. De financiële dienstverlener is ingeschreven in het door de AFM gehouden register van financiële dienstverleners als zijnde houder van een vergunning voor het onderdeel “gevolmachtigd agent”.
 6. De financiële dienstverlener houdt zich aan de kernwaarden zoals zijn vastgelegd in de Gedragscode NVGA.
 7. De financiële dienstverlener heeft het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de bedrijfsvoering geïmplementeerd.
 8. De financiële dienstverlener voldoet aan de bepalingen van het Protocol Volmacht.
 9. De financiële dienstverlener handelt conform het NVGA-Protocol overvoeren en oversluiten van posten.
 10. De financiële dienstverlener toetst zelf tenminste éénmaal per twee jaar of zij aan de NVGA-kwaliteitsnormering voldoet.
 11. Het management van de financiële dienstverlener beoordeelt tenminste éénmaal per twee jaar de resultaten van de toetsingen in relatie tot de NVGA-kwaliteitsnormering en verstrekt de NVGA desgevraagd een eigen verklaring inzake de uitkomst.
 12. De financiële dienstverlener is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
 13. De financiële dienstverlener is aangesloten bij de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen.
logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.