Kwaliteitsnormering

De NVGA geeft hoge prioriteit aan de kwaliteitsverbetering van de gevolmachtigde assurantiebedrijven. De NVGA-kwaliteitsnormering (versie jan. 2020) bestaat uit 13 eisen:

 • 1. De financiële dienstverlener oefent het bedrijf van gevolmachtigd agent uit namens tenminste twee verschillende volmachtgevers.
 • 2. De dagelijks leidinggevende met betrekking tot het onderdeel “gevolmachtigd agent” van de door de AFM verleende vergunning dient te beschikken over een diploma gevolmachtigd agent.
 • 3. De dagelijks leidinggevende dient te zijn ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent.
 • 4. De dagelijks leidinggevende is als zodanig vermeld in de inschrijving van de financiële dienstverlener in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • 5. De financiële dienstverlener is ingeschreven in het door de AFM gehouden register van financiële dienstverleners als zijnde houder van een vergunning voor het onderdeel “gevolmachtigd agent”.
 • 6. De financiële dienstverlener houdt zich aan de kernwaarden zoals zijn vastgelegd in de Gedragscode NVGA.
 • 7. De financiële dienstverlener heeft het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de bedrijfsvoering geïmplementeerd.
 • 8. De financiële dienstverlener voldoet aan de bepalingen van het Protocol Volmacht.
 • 9. De financiële dienstverlener handelt conform het NVGA-Protocol overvoeren en oversluiten van posten.
 • 10. De financiële dienstverlener toetst zelf tenminste éénmaal per twee jaar of zij aan de NVGA-kwaliteitsnormering voldoet.
 • 11. Het management van de financiële dienstverlener beoordeelt tenminste éénmaal per twee jaar de resultaten van de toetsingen in relatie tot de NVGA-kwaliteitsnormering en verstrekt de NVGA desgevraagd een eigen verklaring inzake de uitkomst.
 • 12. De financiële dienstverlener is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
 • 13. De financiële dienstverlener is aangesloten bij de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen.