Verbond en NVGA presenteren VSV en VPV 2023

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt. Met de nieuwste VSV 2023 en VPV 2023 kunnen verzekeraars en gevolmachtigden beter voldoen aan de allerlaatste wet- en regelgeving en zelfregulering, aan de bekende Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden en is ook een aantal praktische regels geïntroduceerd.

De NVGA en het Verbond van verzekeraars hebben de bestaande VSV en VPV vernieuwd en geactualiseerd. Zo zijn deze nu ook van toepassing op Inkomen en zijn onderdelen ervan verduidelijkt. Daarnaast is de verplichte naleving van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen opgenomen en staat er in de nieuwe VSV een inspanningsverplichting om cyber- en IT-risico’s te voorkomen.

Vernieuwing bestaande overeenkomsten

Volmachtgevende verzekeraars zijn verantwoordelijk voor hun uitbestedingen via het volmachtkanaal en werken met gevolmachtigden samen aan toekomstbestendigheid. Het updaten van de VSV en de VPV zijn daar een onderdeel van. Om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten compliant blijven aan wet- en regelgeving, zelfregulering en de volmachtpraktijk moeten deze conform de bindende Groundrules Volmachten binnen drie maanden worden getoetst aan de VSV en VPV 2023. De individuele samenwerkings- en de poolovereenkomsten worden vervolgens bij eerstkomende verlenging of wijziging door de verzekeraar en gevolmachtigde opgemaakt conform de nieuwste versies.

Download de VSV en VPV hier:

VSV 2023 - juli 2023 (003)
18·07·2023
VPV 2023 - juli 2023 (003)
18·07·2023