Volmachtmarkt groeit door in 2022

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen in de volmachtmarkt blijft stijgen, namelijk met 4,5 procent tot 4,37 miljard euro in 2022 (2021: 4,2 miljard). Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2022 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

De stijging is verdeeld over diverse branches. Brand stijgt met 5,4%. Aansprakelijkheid met 4,6%, Motor met 2,8% en Verzuim met 10,3%, aldus het Marktrapport. Het resultaat op het boekjaar van de sector Schade (uitgedrukt in Combined Operating Ratio (COR)) in het volmachtkanaal stijgt met 7,5% naar 96,7 procent in 2022. De schaderatio is hoger onder andere door de februari stormen Dudley, Eunice en Franklin. Op deze stormen na, is het in 2022 rustig gebleven qua calamiteiten en is het rendement positief. Op 11 mei verschijnt de nieuwe Klimaatschademonitor van het Verbond met cijfers over de schade door de drielingstorm in februari.

Belangrijkste ontwikkelingen per branche
In de branche Motor is er sinds 2019 sprake van een positief resultaat. In 2022 stijgt de COR ten opzichte van 2021 van 91,7 naar 98,8 in 2022. De schaderatio stijgt met 7,1% naar 62,9%. Deze stijging hangt onder andere samen met de toename van de verkeersintensiteit.
Binnen de branche Brand stijgt de schaderatio in 2022 van 46,2 naar 55,1%. De COR verandert van 89,5 naar 98,3 in 2022. Deze forse stijging is grotendeels te verklaren door de februaristormen. In totaal zien we sinds 2018 een stijging van het premievolume van 20,6% naar 1,04 miljard euro. Dit is 22,5 procent van het totale Nederlands premievolume.
Bij Aansprakelijkheid zien we dat de schaderatio stijgt. Van 44,7% naar 47,0% in 2022. De COR komt in 2022 uit op 89,5, wat ongeveer het gemiddelde is van de afgelopen vier jaar. De bruto verdiende premie in de branche Aansprakelijkheid stijgt in 2022 met 4,6% en komt uit op 0,30 miljard euro. Dit is 20% van het totale Nederlandse premievolume in deze branche.
De bruto verdiende premie van verzuimverzekeringen in de volmachtmarkt stijgt met 10,3% naar 0,61 miljard euro in 2022. Sinds 2018 is het premievolume met 66,9% gestegen. Het aandeel premievolume binnen de sector Inkomen bedraagt 14,2%. Het resultaat verbetert verder met een COR van 98,0, en is daarmee voor het eerst onder de 100.

Download het marktrapport

Marktrapport Volmachten 2022 19-04-2023
18·04·2023