1. De organisatie van de NVGA AM Innovatieprijs is in handen van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Assurantie Magazine (AM) van Vakmedianet.
  De deelname aan de verkiezing is strikt vertrouwelijk, hetgeen betekent dat alleen de selectiecommissie, de jury en het secretariaat de inzendingen onder ogen krijgen.
 2. De selectiecommissie en de jury bestaan uit vertegenwoordigers van de branche (-organisaties) en de initiatiefnemers. De actuele samenstelling van de jury is vermeld op www.nvga.org.
  a. De leden van de selectiecommissie en de jury mogen niet deelnemen aan de besluitvorming over innovaties die zij zelf hebben ingediend dan wel waar zij zelf financieel bij betrokken zijn (geweest). Dat geldt eveneens in geval ze anderszins belangen hebben die de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken.
 3. De NVGA AM Innovatieprijs is bedoeld om de innovatiekracht in de gehele volmachtketen te stimuleren en om vakgenoten te enthousiasmeren voor nieuwe ontwikkelingen. De winnaar kan rekenen op een eervolle vermelding, publieke waardering en daarmee positieve publiciteit. Voor het daarop volgende jaar zal de winnaar zitting nemen in de Selectiecommissie van de NVGA AM Innovatieprijs
 4. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een (keten)partner die in de ogen van de onafhankelijke jury, de innovatie met de meeste impact voor de volmachtbranche tot stand heeft gebracht c.q. zal brengen.
  De prijs wordt toegekend aan partijen met een relevante volmachtrelatie. Voorwaarde voor toekenning is dat de winnende partij de prijs persoonlijk in ontvangst neemt tijdens het evenement waar de prijsuitreiking plaatsvindt.
 5. Alle inzendingen gaan zowel naar de selectiecommissie als naar de jury. De selectiecommissie stelt een lijst met genomineerden samen van ten minste drie en ten hoogste vijf innovaties. Deze legt zij vervolgens met onderbouwing voor aan de jury. De jury kan nog maximaal één innovatie toevoegen aan de lijst met genomineerden. De jury kiest uiteindelijk uit deze nominaties de winnende innovatie.
 6. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 7. Om in aanmerking te komen dient een innovatie te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a. De innovatie dient tot stand te zijn gebracht door een (keten)partner in het volmachtkanaal.
  b. De innovatie kan tot stand zijn gebracht door één (keten)partner of door een collectief dat als één partner beschouwd kan worden.
  c. De innovatie of het vernieuwende onderdeel van de innovatie, dient niet ouder te zijn dan 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de prijsuitreiking. Bij de beoordeling wordt de integratie van de vernieuwing met bestaande dienstverlening betrokken.
  d. De jury en/of de selectiecommissie kan bij unaniem besluit in bijzondere gevallen van de onder a tot en met c genoemde voorwaarden afwijken.
 8. Innovaties die aan de in artikel 7 genoemde voorwaarden voldoen, dienen door de (keten)partner te worden aangemeld via het betreffende aanmeldformulier op www.nvga.org. Innovaties dienen te zijn aangemeld voor de sluitingsdatum, zoals is aangegeven.
 9. Het aantal inzendingen per (keten)partner is onbeperkt. Een innovatie kan evenwel slechts eenmaal en door slechts één (keten)partner worden aangemeld.
 10. De innovaties zullen door de selectiecommissie en de jury beoordeeld worden op de volgende criteria:
  a. Impact op de branche: de (keten)partner toont visie op het vakgebied en speelt met de innovatie in op actuele problematiek in de branche. De innovatie benadrukt de toegevoegde waarde van de (keten)partner en biedt service en gemak voor klanten.
  b. Voorbeeldfunctie: de (keten)partner weet andere (keten)partners met deze innovatie te inspireren en kan een positieve bijdrage leveren aan het imago van de volmachtbranche.
  c. Duurzaamheid: Aan welke SDG’s geeft de innovatie invulling?
  d. Financiële/commerciële waarde: de innovatie kan een substantiële bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen en het financiële resultaat van de (keten)partner, zoals kostenbesparing, verhogen van omzet en/of resultaat, verhogen van de klanttevredenheid, verhogen van polisdichtheid, etc..
  e. Originaliteit: de (keten)partner weet zich met deze innovatie te onderscheiden van andere distributiekanalen voor financiële diensten en/of zich te onderscheiden van andere (keten)partners.
  f. Volwassenheid: de mate waarin de innovatie is uitontwikkeld en de potentie voor doorontwikkeling.
 11. Het staat de organisatie vrij over de genomineerde innovaties en hun inschrijvingen te publiceren. De deelnemers verplichten zich aan deze publicaties, alsook aan de uitreiking tijdens het evenement mee te werken. De deelnemers geven door hun deelname toestemming aan de organisatie om fotomateriaal van de uitreiking te publiceren.
 12. Door een innovatie aan te melden voor de NVGA AM Innovatieprijs dingt de (keten)partner mee naar de NVGA AM Innovatieprijs en geeft daarmee te kennen de doelstelling van deze prijs (het stimuleren van innovatie in de volmachtbranche) te onderschrijven en mee te werken aan de middelen die de organisatie voor het verwezenlijken van deze doelstelling noodzakelijk acht, bijvoorbeeld publicaties in het Assurantie Magazine en GA magazine.
 13. De genomineerden worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die de organisatie zich voorneemt rond de prijsuitreiking te organiseren.
 14. De winnaar van een prijs is verplicht om bij al zijn/haar eigen media-uitingen over de prijs melding te maken dat het de NVGA AM prijs betreft.
 15. Aldus vastgesteld op 30 maart 2020 door de NVGA en AM.

Voor meer informatie over dit reglement:
NVGA-Secretariaat
Stadsring 201
3817 BA Amersfoort
info@nvga.org
033-4643101