Over de NVGA

NVGA: midden in de verzekeringswereld

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental is het afgelopen jaar gedaald naar 157 leden door consolidatie van volmachtbedrijven, deels door verkoop maar ook door bundeling van krachten.

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van ongeveer 25 % aan premievolume schadeverzekeringen. Met dit percentage, dat nog steeds groeit, markeert de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

 

Daarnaast ziet de NVGA voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.